Zrealizowane projekty

Projekty RPO

Projekt Wioska On-line był pomysłem na rozbudzenie aktywności seniorów z okolicznych wiosek. Przez kilka miesięcy w 2014 roku 24 osobowa grupa osób w wieku 50-64 lat zdobywała podstawowe kompetencje dotyczące obsługi komputerów. W czasach gdy świat opiera się na umiejętnościach związanych z nowymi technologiami, osoby starsze mogą czuć się wykluczone z pełnego życia.
Może to dotyczyć w szczególności osób ze wsi.
Projekt zakończył się we wrześniu 2014 roku, obecnie planujemy kolejne działania skierowane do seniorów.

Projekty ERASMUS +

Projekt „New ideas – New work” był działaniem nastawionym na poszerzenie wiedzy dotyczącej nietypowych, innowacyjnych lub zapomnianych zawodów, w kontekście przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych. W szkoleniu odbywającym wzięło udział 25 uczestników i działaczy z 6 krajów europejskich (Macedonia, Włochy, Turcja, Łotwa, Ukraina i Polska). Uczestnikami były osoby pracujące z młodzieżą. Działania w projekcie pozwoliły na zapoznanie się z wybranymi zawodami, poznanie technik,  poszerzających horyzonty związane z poszukiwaniem pracy oraz zwiększyć kreatywność. Wszystkie działania odbywały się w przestrzeni wiejskiej, metodami aktywnymi przy udziale lokalnej społeczności. (Bardzo pozytywnie przez uczestników ocenione było spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Burmistrzem Miasta Sędziszów). Projekt realizowany był metodami edukacji poza-formalnej (praca w małych grupach, burza mózgów, itp)  Projekty był częścią większej koncepcji realizacji projektów odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie uczestników, realizowane z zastosowaniem nietypowych mocno angażujących metod.  Fundacja CampoSfera opracowała szereg zasad związanych z współpracą z instytucjami partnerskimi oraz jakością samych projektów.  

Projekt „New ideas – Creative Work” jest działaniem nastawionym na poszerzenie wiedzy dotyczącej organizowania własnej działalności gospodarczej, w kontekście przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych. W szkoleniu odbywającym się w Polsce w 2015 roku wzięło udział 20 uczestników z 5 krajów europejskich, trener-facylitator oraz asystent trenera. Uczestnikami będą osoby w wieku pow. 21 lat pracujące z młodzieżą min. 2 lata.
Projekt zakładał zdobycie konkretnych kompetencji związanych z programami edukacyjnymi takimi jak Street Kids International oraz Plan dla zmian.
Spotkanie z osobami korzystającymi ze wsparcia programów unijnych oraz analiza możliwości krajowych i zagranicznych pomoże w motywowaniu młodzież ( w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym).
Wszystkie działania będą odbywać się w przestrzeni wiejskiej, metodami aktywnymi przy udziale lokalnej społeczności. Projekt jest częścią większej koncepcji realizacji projektów odpowiadających na konkretne zapotrzebowanie uczestników, realizowane z zastosowaniem nietypowych mocno angażujących metod.  Fundacja CampoSfera opracowała szereg zasad związanych z współpracą z instytucjami partnerskimi oraz jakością samych projektów. Są one konsekwentnie realizowane we wszystkich projektach. Dzięki doborowi partnerów oraz przygotowaniu innowacyjnego i profesjonalnego programu edukacyjnego, pracownicy młodzieżowi zostaną wyposażeni w przydatne narzędzie wspomagające ich pracę z młodzieżą.
W ramach projektu zostanie również przygotowana broszura informacyjna udostępniona nieodpłatnie na stronie fundacji.

Wymiana międzynarodowa „Unleash the music inside you - creative thinking about and around music” był pierwszym tego typu działałem podejmowanym przez Fundację CampoSfera. Głównymi celami było zwiększenie zaangażowania młodzieży wiejskiej w działania w projektach międzynarodowych, budowanie zrozumienia i tolerancji pomiędzy młodymi osobami z różnych krajów oraz ukazywanie muzyki jako środka do rozwoju kreatywności i twórczego myślenia.
W projekcie weźmie udział 20 młodych osób w wieku 16-22 lat oraz 5 opiekunów i członków zespołu Fundacji CampoSfera.
Program wymiany został przygotowany w taki sposób by równoważyć treści edukacyjne i możliwość większej integracji. W czasie projektu młodzi ludzie dowiedzieli się jakie znaczenie w ich życiu ma rytm i muzyka oraz w jaki sposób przy niedużych nakładach finansowych wytworzyć proste instrumenty. W czasie wymiany doszło również do spotkania z profesjonalnymi muzykami oraz lokalną społecznością.
Projekt prowadzony był metodami aktywnymi opierając się na edukacji poza-formalnej (warsztaty w małych grupach, gry, studium przypadku, itp).
Dzięki działaniom młodzież rozwinęła umiejętności kreatywnego myślenia, poszukiwania innowacyjnych pomysłów, zrozumienia dla różnic kulturowych.
Projekt przyczynił się do popularyzacji spotkań międzynarodowych wśród młodzieży wiejskiej w woj. świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

Projekt "Wolność okiem kamery" to wymiana młodzieżowa przygotowania przy współpracy z lokalną społecznością w oparciu o zainteresowania uczestników/czek. W projekcie brała udział młodzież z Ukrainy i Polski w wieku od 16 do 22 lat. Wymiana odbyła się w dniach 16-25.07.2015 roku w Klimontowie i weźmie w niech udział 27 uczestników/czek (w tym 24 młodych ludzi, 2 opiekunów z Polski i 1 z Ukrainy). Młodzież biorąca udział w projekcie to osoby z terenów wiejskich z woj. świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Ze strony Ukraińskiej będą to młode osoby które w pośredni sposób zostały dotknięte działaniami zbrojnymi i kryzysem w tym kraju.
Tematem przewodnim projektu był film i kino w odniesieniu do praw człowieka. Był to pretekstem do rozmów dotyczących takich takich zagadnień jak:

  • wartości (w tym wartości Europejskie)
  • stereotypy;
  • uprzedzenia;
  • różnice kulturowe;

W krótkim terminie młodzież zdobyła kompetencje kulturowe (zmiana nastawienia, zwiększenie otwartości na różnorodność) oraz techniczne związane z kręceniem i montażem filmów.
W długoterminowej perspektywie uczestnicy/czki z większą otwartością będą odnosić się do działań UE i programów takich jak Erasmus +. Będą również bardziej pewne siebie i śmiałe w kontaktach międzynarodowych.